INDIVIDA Maximus - ŠPEKULATIVNI 2017

INDIVIDA Maximus - ŠPEKULATIVNI je sestavljen iz štirih izbranih vzajemnih skladov na podlagi dolgoročnega vlaganja ter prepleta zahtevane donosnosti in visokega sprejemanja tveganja ciljnih vlagateljev. Portfelj je primeren za dolgoročne vlagatelje, ki si želijo najvišjih donosov in se zavedajo izpostavljenosti visokemu tveganju. Izbrani vzajemni skladi in njihova razmerja predstavljajo celovito naložbo.

INDIVIDA Maximus - ŠPEKULATIVNI je namenjen vlagateljem, ki:
  • iščejo možnost maksimalne rasti vloženih sredstev,
  • so pripravljeni na velika nihanja vrednosti vloženih sredstev,
  • nameravajo varčevati dolgoročno oziroma vsaj 5 let,
  • se zavedajo izpostavljenosti visokemu tveganju in
  • pričakujejo najvišje donose.
Štirje skladi, ki sestavljajo portfelj INDIVIDA Maximus - ŠPEKULATIVNI in odstotek njihove udeležbe v portfelju, so:

KD Balkan

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem delniških naložb na Balkanu. Sklad ima najmanj 85 odstotkov sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 odstotkov pa v delnicah v regiji, ki obsega Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Makedonijo, Romunijo, Bolgarijo, Grčijo in Turčijo. Manj kot 10 odstotkov sredstev je naloženih v enote drugih skladov.

Infond BRIC

Naložbeni cilj vzajemnega sklada je doseganje dolgoročne donosnosti sredstev investiranih v delnice regijsko omejenega diverzificiranega portfelja družb iz držav Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska. Zaradi regijske omejitve je tveganje visoko, zato priporočamo vlaganje v daljšem časovnem obdobju. Donos se bo dosegal iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.

ALTA GOLD

ALTA GOLD (MP-GOLD.SI) je namenski sklad. Najmanj 75 odstotkov svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost oziroma ena poglavitnih dejavnosti je proizvodnja ali predelava žlahtnih kovin (platina, srebro, zlato idr.) oziroma poslovanje (nakup, prodaja, posredovanje) z žlahtnimi kovinami. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 25 odstotkov svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. Cilj sklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Triglav Nepremičnine

Sklad Triglav Nepremičnine se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade sektorja nepremičninskega področja. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Naložbe sklada bodo usmerjene pretežno v delnice podjetij iz sektorja nepremičninskega področja ter v enote delniških investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko. Skupen delež takšnih naložb ne bo nižji od 80 odstotkov sredstev sklada.


Sodelujemo z

ALTA Triglav Infond KD Skladi MojPortfelj