INDIVIDA Fortis - DINAMIČNI 2017

Graf gibanja portfelja INDIVIDA Fortis - DINAMIČNI je sestavljen iz štirih izbranih vzajemnih skladov na podlagi dolgoročnega vlaganja ter prepleta zahtevane donosnosti in višjega sprejemanja tveganja ciljnih vlagateljev. INDIVIDA Fortis - DINAMIČNI je primeren za dolgoročne vlagatelje, ki si želijo visokih donosov in se zavedajo izpostavljenosti visokemu tveganju. Izbrani vzajemni skladi in njihova razmerja pa predstavljajo celovito naložbo.

INDIVIDA Fortis - DINAMIČNI je namenjen vlagateljem, ki:
  • v ospredje postavljajo donosnost naložbe,
  • so pripravljeni na večja nihanja vrednosti vloženih sredstev,
  • nameravajo varčevati dolgoročno, vsaj 5 let,
  • se zavedajo izpostavljenosti visokemu tveganju,
  • pričakujejo višje donose.

Štirje skladi, ki sestavljajo portfelj INDIVIDA Fortis - DINAMIČNI in odstotek njihove udeležbe v portfelju, so:

 

KD Rastko

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem delniških naložb v Evropi. Sklad ima najmanj 85 odstotkov sredstev naloženih v delnicah, najmanj 80 odstotkov pa v evropskih delnicah. Manj kot 10 odstotkov sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (opcije in standardizirane terminske pogodbe). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, lahko pa zmanjša tudi donos sklada. Prihodek iz dividend ponovno vložimo. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.


ALTA GLOBAL EMERGING

ALTA GLOBAL EMERGING je delniški sklad. Sredstva bo imel naložena v delnice in enote delniških ciljih skladov izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah trgov v razvoju, brez osredotočenja na eno državo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije trgov v razvoju bo najmanj 80 odstotkov, naložbe v posamično podregijo pa ne bodo dosegale 80 odstotkov sredstev podsklada. Med trge v razvoju spadajo države podregij Latinska Amerika - trgi v razvoju, Azija Pacifik - trgi v razvoju, Azijski podkontinent - trgi v razvoju, Evropa - trgi v razvoju,  in Afrika. Delež naložb v delnice bo skupaj z naložbami v enote delniških ciljnih skladov znašal najmanj 85 odstotkov vrednosti sredstev sklada.

Infond Life

Vzajemni sklad je namenski delniški vzajemni sklad, ki je panožno omejen in nalaga sredstva v delnice družb:
• proizvajalcev, distributerjev in prodajalcev zdravil, medicinske opreme in pripomočkov,
• s področja biotehnologije in bio-znanosti ter
• zdravstvenih storitev.
Vzajemni sklad bo skupaj najmanj 75 odstotkov svojih sredstev vlagal v delnice katerih osnovna dejavnost se uvršča v zdravstveno panogo oziroma v eno izmed panožnih skupin znotraj zdravstvene panoge.

Triglav Svetovni razviti trgi

Delniški vzajemni sklad je globalni delniški sklad, zato bodo njegove naložbe osredotočene v delnice podjetij in v enote premoženja oziroma delnice investicijskih skladov s sedežem na enem od razvitih svetovnih trgov. Z ozirom na sedež izdajatelja bodo naložbe vzajemnega sklada v vrednostne papirje geografsko omejene na naslednje razvite trge: ciljni delež od vrednosti sredstev vzajemnega sklada Severna Amerika - 55%, Evropa - 31%, Azija in Pacifik - 14% s tem, da bo imel vzajemni sklad največ 10 odstotkov sredstev naloženih v delnicah izdajateljev s sedežem na enem od razvijajočih se trgov Latinske Amerike, Vzhodne Evrope, Bližnjega Vzhoda, Afrike, Azije in Pacifika.
Sodelujemo z

ALTA Triglav Infond KD Skladi MojPortfelj