INDIVIDA Solidus - URAVNOTEŽENI 2017

Graf gibanja portfelja INDIVIDA Solidus - URAVNOTEŽENI je sestavljen iz treh izbranih vzajemnih skladov na podlagi srednje ročnosti vlaganja ter prepleta zahtevane donosnosti in zmernega tveganja ciljnih vlagateljev. Izbrani vzajemni skladi in njihova razmerja predstavljajo celovito naložbo. INDIVIDA Solidus - URAVNOTEŽENI je namenjen vlagateljem, ki:
  • se želijo izogniti velikim nihanjem vrednosti vloženih sredstev,
  • si želijo uravnotežene naložbe,
  • nameravajo varčevati srednjeročno, od 3 do 5 let,
  • pričakujejo zmeren donos,
  • želijo globalno uravnoteženo naložbo.
Trije vzajemni skladi, ki sestavljajo portfelj INDIVIDA Solidus - URAVNOTEŽENI in odstotek njihove udeležbe v portfelju, so:

 

KD Galileo

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem različnih vrst naložb. Portfelj, sestavljen iz delnic, državnih in podjetniških obveznic, instrumentov denarnega trga, zamenljivih obveznic, enot drugih skladov, depozitov in denarja se lahko v vsakem trenutku brez omejitev spremeni in prilagodi novim tržnim razmeram. Naložbe so usmerjene pretežno v globalne razvite trge. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (opcije in standardizirane terminske pogodbe). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, lahko pa zmanjša tudi donos sklada. Prihodek iz dividend ponovno vložimo. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.

Triglav Renta

Sklad Triglav Renta uvrščamo med globalne mešane sklade. Osnovni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti vloženih sredstev ob zmernem tveganju. Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v  delnice uspešnih svetovnih podjetij ter v prvovrstne državne in podjetniške obveznice. Triglav Renta se uvršča med srednje tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih razvitih kapitalskih trgih.


ALTA GLOBAL

ALTA GLOBAL (MP-GLOBAL.SI) je globalno usmerjen sklad. Najmanj 75 odstotkov svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje izdajateljev iz različnih perspektivnih sektorjev z vsega sveta. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 25 odstotkov svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice drugih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga. Cilj sklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

 


Sodelujemo z

ALTA Triglav Infond KD Skladi MojPortfelj