INDIVIDA Securus - UMIRJENI 2017

Graf gibanja portfelja INDIVIDA Securus - UMIRJENI je sestavljen iz treh izbranih vzajemnih skladov, primeren za kratkoročne vlagatelje, ki v ospredje postavljajo varnost investiranih sredstev.

Izbrani vzajemni skladi in njihova razmerja predstavljajo celovito naložbo.
INDIVIDA Securus - UMIRJENI je namenjen vlagateljem, ki:
  • v ospredje postavljajo varnost naložbe,
  • se želijo izogniti nihanjem vrednosti vloženih sredstev,
  • nameravajo varčevati 2 leti in več,
  • si želijo višjih donosov od bančnega depozita.
Naložbeni portfelj INDIVIDA Securus - UMIRJENI sestavljajo trije vzajemni skladi v razmerju:

 

KD MM

Naložbeni cilj sklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu. Dosegali ga bomo z aktivnim upravljanjem kratkoročnih naložb. Sredstva so naložena v depozite ter državne in podjetniške instrumente denarnega trga. Sklad ima tehtano povprečno zapadlost od 30 do 180 dni in je v celoti izpostavljen evru. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v 30. dneh.

Triglav High Yield Bond

Sklad Triglav High Yield Bond se glede na vrsto naložb uvršča med sklade obveznic zunaj naložbenega razreda. Osnovni naložbeni cilj sklada je zagotavljati dolgoročno kapitalsko rast na osnovi tekočih prihodkov od obresti dolžniških vrednostnih papirjev in kapitalskih dobičkov pri upravljanju naložb. Sredstva sklada bodo upravljane aktivno. Naložbe sklada bodo pretežno usmerjene v državne in podjetniške obveznice zunaj naložbenega razreda ter v enote obvezniških investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko.

ALTA GOODS

ALTA GOODS je globalno usmerjen podsklad v smislu, da lahko neomejeno vlaga kamorkoli. Najmanj 85 odstotkov svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, katerih osnovna dejavnost oziroma ena poglavitnih dejavnosti je je proizvodnja, predelava, prodaja in distribucija hrane in pijače, tobačnih izdelkov ter izdelkov za gospodinjstvo in osebno nego.


Sodelujemo z

ALTA Triglav Infond KD Skladi MojPortfelj