Podsklad Numerica Emerging Frontiers

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Numerica Emerging Frontiers
ISIN: SI0031401548
Skladi.com oznaka: NUMEF

Družba za upravljanje

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

5,00%

Izstopni stroški

0,00%

Upravljalska provizija

2,0 - 2,8 %

Pretekli donosi

VEP: 132,88 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,46
Letos: + 6,12
Eno leto: + 11,05
Tri leta: + 1,43
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,20 %)

Naložbena politika

Vzajemni sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad trgov v razvoju, ki bo imel v vsakem trenutku najmanj 85 odstotkov sredstev naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah trgov v razvoju, brez osredotočanja na posamezno državo ali podregijo. Izpostavljenost sklada do globalne regije trgov v razvoju bo najmanj 80-odstotna, naložbe v posamezno podregijo pa ne bodo dosegale 80 odstotkov sredstev sklada. Temeljni naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Podskladi iz istega krovnega sklada