Podsklad Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus
ISIN: LU0568617186
Skladi.com oznaka: amfbus

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Bonds US Opportunistic Core Plus

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

4,50 %

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,8 %

Pretekli donosi

VEP: 119,69 EUR na dan 19.02.2018
Dnevni premik: + 0,01
Letos: NP
Eno leto: + 1,44
Tri leta: + 4,30
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,35 %)

Naložbena politika

Podsklad poskuša čim bolj povečati dohodek v celotnem tržnem ciklu s tem, da vsaj 67 % skupnih sredstev vloži v državne in podjetniške obveznice, dolžniške instrumente in zavarovane dolžniške instrumente (kot so vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem, hipotekarni vrednostni papirji, z dolgom zavarovane zadolžnice itd.) izdajateljev iz Združenih držav Amerike, katerih papirji kotirajo ali se z njimi trguje na organiziranih trgih v ZDA ali v kateri koli državi OECD. Podsklad vlaga v obveznice s srednjimi do visokimi bonitetnimi ocenami in v obveznice z visokim donosom. Podsklad lahko preostala sredstva (do 33 % skupnih sredstev podsklada) vloži tudi v vrednostne papirje s stalnim donosom in instrumente denarnega trga iz razvijajočih se držav in v zamenljive obveznice iz katere koli države (v zadnje lahko vloži največ 25 % skupnih sredstev). Podsklad lahko uporabi tudi kreditne izvedene instrumente (zamenjava kreditnega tveganja na enega izdajatelja in indekse), da zaščiti kupca in/ali prodajalca pred kreditnim tveganjem ali neuspehom izdajatelja in da zagotovi učinkovito upravljanje portfeljev.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja