Podsklad Amundi Funds Global Bond

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Global Bond
ISIN: LU0119133188
Skladi.com oznaka: amfgb

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Bonds World

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški
Regija / sektor: Razviti trgi in rastoi trgi

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,8 %

Pretekli donosi

VEP: 29,45 EUR na dan 19.02.2018
Dnevni premik: -0,24
Letos: NP
Eno leto: + 13,35
Tri leta: + 9,96
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,35 %)

Naložbena politika

Cilj podsklada je doseči čim večji skupni donos, sestavljen iz obrestnih dobičkov, kapitalske rasti in deviznih dobičkov, tako da vloži najmanj dve tretjini sredstev v vrednostne papirje s fiksno ali spremenljivo obrestno mero in v zadolžnice, ki jih izdajo ali zanje jamčijo glavne države OECD ali nadnacionalne ustanove, kot je Svetovna banka (najmanj 60 % podsklada), ter v druge visokokakovostne obveznice, denominirane v prosto zamenljivih valutah. Preostala sredstva se lahko vložijo v vrednosti in instrumente, opisane v uvodu v obvezniške podsklade. Podsklad lahko vloži do 5 % sredstev v enote/delnice KNPVP ali drugih KNP.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja