Podsklad Amundi Funds Money Market Euro

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Money Market Euro
ISIN: LU0568620560
Skladi.com oznaka: amfmme

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Money Market (EURO)

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Denarni
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,3 %

Pretekli donosi

VEP: 100,36 EUR na dan 19.02.2018
Dnevni premik: -0,01
Letos: -0,09
Eno leto: -0,47
Tri leta: -0,29
Pet let: -0,62

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,10 %)

Naložbena politika

Naložbe podskladov denarnega trga so glede na ta cilj sestavljene iz kratkoročnih vrednostnih papirjev s fiksno obrestno mero (obveznice s fiksno obrestno mero, ki so blizu dneva dospelosti, in/ali drugi kratkoročni dolžniški instrumenti) in spremenljivo obrestno mero (obveznice s spremenljivo obrestno mero in/ali prenosljivi dolžniški instrumenti v okviru omejitev, določenih v poglavju XX »Dodatne informacije«, točka A »Naložbena pooblastila in omejitve«). Podsklad zato investira izključno v dolžniške vrednostne papirje in instrumente, kot so instrumenti denarnega trga. Podsklad lahko za zavarovanje pred tveganjem in učinkovito upravljanje portfeljev uporabi različne izvedene finančne instrumente, kot so terminske pogodbe, terminski posli, opcije, opcijske zamenjave, zamenjave kreditnega tveganja, vendar v okviru omejitev, določenih v poglavju XX »Dodatne informacije«, točka A »Naložbena pooblastila in omejitve«. Prav tako lahko vsak podsklad uporabi tehnike in instrumente, povezane s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, pod pogoji in v okviru omejitev, določenih v poglavju XX »Dodatne informacije«, B »Dodatne omejitve naložb«, točke od 1.4 do 1.6. Vlagatelji morajo upoštevati, da osnovna valuta, navedena v naložbeni politiki podsklada, ne odraža nujno naložbenih valut podsklada. Podsklad vloži najmanj 67 % skupnih sredstev v instrumente denarnega trga, ki so denominirani v EUR ali drugih valutah in so zavarovani (hedged) z valutno zamenjavo (currency swap).

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja