Podsklad Infond Energy

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Infond Energy
ISIN: SI0021400500
Skladi.com oznaka: inen

Prejšnje ime sklada

Probanka Uranium

Družba za upravljanje

KBM Infond d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Energija

Vstopni strošek

3,00% za vplačila do 4.000,00 EUR
2,50% za vplačila do 20.000,00 EUR
2,00% za vplačila do 40.000,00 EUR
1,50% za vplačila do 100.000,00 EUR
1,00% za vplačila do 200.000,00 EUR
0,50% za vplačila do 400.000,00 EUR
0,25% za vplačila nad 400.000,00 EUR

Kadar vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v podskladu oziroma podskladih krovnega sklada, se vstopni stroški vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Sklad ima tudi varčevalni načrti (časovni, padajoči in seštevalni), preberite prospekt!

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,25 %

Pretekli donosi

VEP: 11,58 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 1,05
Letos: -7,72
Eno leto: -7,67
Tri leta: -15,42
Pet let: -8,93

Banka skrbnica in strošek bank

NLB d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Naložbeni cilj vzajemnega sklada je doseganje dolgoročne donosnosti sredstev investiranih v delnice panožno omejenega diverzificiranega portfelja družb iz industrij nafta in plin, bazični materiali ter oskrbe z energijo. Zaradi panožne omejitve je tveganje visoko, zato priporočamo vlaganje v daljšem časovnem obdobju. Donos se bo dosegal iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. Osnovna oblika naložb vzajemnega sklada bodo delnice družb iz prvega odstavka tega člena, za katere bo upravljalec ocenil, da gre za donosno, varno in likvidno naložbo. Investicije bodo v veliki meri usmerjene v delnice družb iz panog nafta in plin, bazični materiali ter oskrbe z energijo, ki kotirajo na organiziranih trgih vrednostnih papirjev iz seznama organiziranih trgov iz točke 2. tega izvlečka prospekta (v nadaljevanju: seznam organiziranih trgov) in za katere analize kažejo, da imajo potencial rasti kapitalskih dobičkov ob relativni temeljni in tehnični podcenjenosti. Vzajemni sklad bo poleg naložb, navedenih v prvem odstavku tega člena, za potrebe zagotavljanja likvidnosti, del svojih sredstev vlagal tudi v tržne obveznice ter bančne depozite, del svojih sredstev pa bo imel tudi v obliki dodatnih likvidnih sredstev. Uresničevanje naložbenih ciljev se ugotavlja tako, da se primerja donosnost investicijskih kuponov vzajemnega sklada z donosnostjo drugih alternativnih naložb: drugi vzajemni skladi s podobno naložbeno politiko in panožni borzni indeksi, ponderirani glede na povprečno strukturo naložb.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje