Podsklad KD Dividendni

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
KD Dividendni
ISIN: SI0021401383
Skladi.com oznaka: kddd

Prejšnje ime sklada

KD Delniški dohodkovni

Družba za upravljanje

KD Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

3,00%

Izstopni stroški

0,00%

Izstopna provizija vzajemnega sklada: v prvem letu po preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad 12%, v drugem letu po preoblikovanju pa 8%; ta provizija se zaračuna imetnikom investicijskih kuponov, ki so bili v trenutku preoblikovanja delničarji investicijske družbe, pripada pa vzajemnemu skladu in postane sestavni del njegovih sredstev.

Upravljalska provizija

2 %

Pretekli donosi

VEP: 8,92 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -1,00
Letos: -5,51
Eno leto: -2,10
Tri leta: -2,04
Pet let: + 50,68

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti, ki izvira iz naložb v delnice z višjim dividendnim donosom, bo premoženje novega vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni upravljano aktivno, vsaj 70 % njegovih sredstev pa bo naloženih v delnice in delniške investicijske sklade. Za namene varovanja portfelja pred tveganji bodo uporabljene prodajne opcije na delnice, delniške indekse in indekse indeksnih skladov. Za naložbe ni ne geografskih ne sektorskih omejitev (globalni sklad). Namenjen je vlagateljem, ki …  želijo imeti svoja sredstva naložena v lastniške vrednostne papirje (delnice) prvovrstnih rastočih podjetij, ki izplačujejo nadpovprečne dividende in poslovne uspehe delijo z vlagatelji;  jim premoženjsko stanje dopušča, da prevzamejo višje tveganje ob pričakovanih višjih donosih (ocena veganosti sklada na lestvici od 1 do 10 znaša 7–8);  želijo obdržati naložbo daljši čas (od pet do deset let in več).

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje