Podsklad KD Galileo

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
KD Galileo
ISIN: SI0021400294
Skladi.com oznaka: kmg

Prejšnje ime sklada

KD Severna Amerika, KD Finance

Družba za upravljanje

KD Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

4
Srednje nihajni - Delnice in obveznice
Mešani in obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili srednje nihajnosti. Zastopani so mešani vzajemni skladi, podjetniške obveznice in obveznice trgov v razvoju.

Tip, Regija / sektor

Tip: Mešani
Regija / sektor: Globalni

Vstopni strošek

3,00% za vplačila do 1.999,99 EUR
2,50% 2.000,00 do 3.999,99 EUR
2,00% 4.000 do 12.499,99 EUR
1,50% 12.500,00 do 29.999,99 EUR
1,25% za 30.000,00 do 39.999,99 EUR
1,00% za 40.000,00 do 99.999,99 EUR
0,75% za 100.000,00 do 199.999,99 EUR
0,00% za 200.000,00 EUR in več

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2 %

Pretekli donosi

VEP: 11,46 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,60
Letos: -2,96
Eno leto: + 1,43
Tri leta: + 2,07
Pet let: + 43,07

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Naložbe KD Galilea, vzajemnega sklada fleksibilne strukture naložb, bodo pretežno (najmanj 70 %) sestavljali vrednostni papirji in drugi finančni instrumenti, s katerimi se trguje na področju držav članic Evropske unije in EFTE. Naložbena politika vzajemnega sklada je opredeljena kot politika “fleksibilne strukture naložb”, to je politika doseganja čim boljšega rezultata na kapitalskih trgih (ki se praviloma ne meri s primerjavo donosnosti z izbranim naložbenim indeksom), hkrati pa politika upoštevanja varnosti in likvidnosti investiranih sredstev. V obdobjih pozitivnih gibanj na delniških trgih bodo sredstva vzajemnega sklada naložena pretežno v delnice, v obdobjih manj ugodnih razmer na delniških trgih pa bo z namenom, da se ohrani vrednost premoženja vzajemnega sklada, prišlo do prerazporeditve portfelja v druge oblike naložb, kot so dolžniški vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga. V izrednih razmerah, če bodo to narekovale tržne razmere, vzajemni sklad ne bo imel naložb v delnice.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje