Podsklad ALTA ASIA

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA ASIA
ISIN: SI0021400740
Skladi.com oznaka: mpa

Prejšnje ime sklada

MP-ASIA.SI

Družba za upravljanje

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi in rastoi trgi

Vstopni strošek

4,00%

Izstopni stroški

Prvih 6 mesecev od dneva vplačila 2%,
po 6 mesecih 0%

Upravljalska provizija

2,40 %

Pretekli donosi

VEP: 7,92 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,56
Letos: + 1,37
Eno leto: + 9,35
Tri leta: + 11,05
Pet let: + 42,83

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

ALTA ASIA (MP-ASIA.SI) je regijsko usmerjen sklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na območju Azije oziroma Oceanije. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 15 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice odprtih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga. Cilj sklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje