Podsklad ALTA ENERGY

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA ENERGY
ISIN: SI0021400757
Skladi.com oznaka: mpen

Prejšnje ime sklada

MP-ENERGY.SI, ALTA ENERGY+

Družba za upravljanje

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Energija

Vstopni strošek

4,00%

Izstopni stroški

Prvih 6 mesecev od dneva vplačila 2%,
po 6 mesecih 0%

Upravljalska provizija

2,4 %

Pretekli donosi

VEP: 4,72 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,77
Letos: -5,31
Eno leto: -9,35
Tri leta: -15,64
Pet let: -2,18

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

ALTA ENERGY (MP-ENERGY.SI) je globalno usmerjen sklad. Najmanj 75 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje energetskih podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in distribucijo raznih oblik energije (nafta, plin, voda, veter, jedrska energija idr.) ali s pridobivanjem in predelavo surovin in materialov. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 25 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. Cilj sklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje