Podsklad ALTA GLOBAL

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA GLOBAL
ISIN: SI0021400724
Skladi.com oznaka: mpg

Prejšnje ime sklada

MP-GLOBAL.SI, ALTA PLUS, ALTA INTERNATIONAL

Družba za upravljanje

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Globalni

Vstopni strošek

4,00%

Izstopni stroški

Prvih 6 mesecev od dneva vplačila 2%,
po 6 mesecih 0%

Upravljalska provizija

2,4 %

Pretekli donosi

VEP: 7,85 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,36
Letos: -1,43
Eno leto: + 0,45
Tri leta: + 1,56
Pet let: + 48,70

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

ALTA GLOBAL (MP-GLOBAL.SI) je globalno usmerjen sklad. Najmanj 75 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje izdajateljev iz različnih perspektivnih sektorjev z vsega sveta. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 25 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice drugih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga. Cilj sklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje