Podsklad ALTA GOLD

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA GOLD
ISIN: SI0021400799
Skladi.com oznaka: mpgo

Prejšnje ime sklada

MP-GOLD.SI

Družba za upravljanje

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

7
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo ciklične panoge, trge v razvoju in obrobne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Materiali

Vstopni strošek

Največ 4,00 %

Izstopni stroški

Prvih 6 mesecev od dneva vplačila 2%,
po 6 mesecih 0%

Upravljalska provizija

2,40 %

Pretekli donosi

VEP: 19,68 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -0,15
Letos: -11,71
Eno leto: -23,78
Tri leta: -21,67
Pet let: -47,19

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

ALTA GOLD (MP-GOLD.SI) je namenski sklad. Najmanj 75 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost oziroma ena poglavitnih dejavnosti je proizvodnja ali predelava žlahtnih kovin (platina, srebro, zlato idr.) oziroma poslovanje (nakup, prodaja, posredovanje) z žlahtnimi kovinami. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 25 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. Cilj sklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje