Podsklad Triglav High Yield Bond

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Triglav High Yield Bond
ISIN: SI0021401482
Skladi.com oznaka: trebo

Prejšnje ime sklada

Triglav EM Bond

Družba za upravljanje

Triglav Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

3
Nizko-srednje - Državne, podjetniške obveznice
Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke do srednje nihajnosti. Zastopani so obvezniški vzajemni skladi, ki pokrivajo državne in podjetniške obveznice.

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški rastoči trgi ali nižja boniteta
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

2,00% (v primeru višjih vplačil se znižujejo)

Izstopni stroški

1,50% (v posebnih primerih)

Upravljalska provizija

0 %

Pretekli donosi

VEP: 9,28 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,13
Letos: -0,85
Eno leto: -0,47
Tri leta: -8,18
Pet let: -15,07

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Sklad Triglav High Yield Bond se glede na vrsto naložb uvršča med sklade obveznic zunaj naložbenega razreda. Osnovni naložbeni cilj sklada je zagotavljati dolgoročno kapitalsko rast na osnovi tekočih prihodkov od obresti dolžniških vrednostnih papirjev in kapitalskih dobičkov pri upravljanju naložb. Sredstva sklada bodo upravljane aktivno. Naložbe sklada bodo pretežno usmerjene v državne in podjetniške obveznice zunaj naložbenega razreda ter v enote obvezniških investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje