Podsklad Triglav Nepremičnine

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Triglav Nepremičnine
ISIN: SI0021401706
Skladi.com oznaka: trnep

Družba za upravljanje

Triglav Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

največ 4,00% (v primeru višjih vplačil se znižujejo)

Izstopni stroški

samo v posebnih primerih

Upravljalska provizija

2,50 %

Pretekli donosi

VEP: 9,52 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,70
Letos: -6,76
Eno leto: -10,00
Tri leta: NP
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Sklad Triglav Nepremičnine se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade sektorja nepremičninskega področja. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Naložbe sklada bodo usmerjene pretežno v delnice podjetij iz sektorja nepremičninskega področja ter v enote delniških investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko. Skupen delež takšnih naložb ne bo nižji od 80% sredstev sklada. Naložbe v delnice podjetij in v enote drugih delniških investicijskih skladov bodo skupaj predstavljale najmanj 85% vseh sredstev sklada.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje