Podsklad Triglav Naravni viri

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Triglav Naravni viri
ISIN: SI0021401714
Skladi.com oznaka: trnv

Družba za upravljanje

Triglav Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

4,00% (v primeru višjih vplačil se znižujejo)

Izstopni stroški

2,00% (le v posebnih primerih)

Upravljalska provizija

0,00 %

Pretekli donosi

VEP: 9,77 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -1,63
Letos: -7,48
Eno leto: -7,70
Tri leta: NP
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Sklad Triglav Naravni viri se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade sektorja energetike in sektorja surovin in predelovalne industrije. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Naložbe sklada bodo usmerjene pretežno v delnice podjetij iz sektorja energetika in sektorja surovine in predelovalna industrija ter v enote delniških investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko. Skupen delež takšnih naložb ne bo nižji od 80% sredstev sklada. Naložbe v delnice podjetij in v enote drugih delniških investicijskih skladov bodo skupaj predstavljale najmanj 85% vseh sredstev sklada.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje