Podsklad FT Quant

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
FT Quant
ISIN: SI0031401589
Skladi.com oznaka: NUMFT

Družba za upravljanje

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Mešani
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

5,00%

Izstopni stroški

0,00%

Upravljalska provizija

2,0 - 2,8 %

Pretekli donosi

VEP: 116,37 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,18
Letos: -3,25
Eno leto: -4,28
Tri leta: + 7,45
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,20 %)

Naložbena politika

Vzajemni sklad FT Quant je mešani fleksibilni globalni sklad, ki ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniške vrednostne papirje, dolžniške vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente, ter denar in denarne ustreznike, brez osredotočanja na posamezno regijo ali panogo. Temeljni naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Podskladi iz istega krovnega sklada

Razno