Podsklad Infond Life

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Infond Life
ISIN: SI0021400526
Skladi.com oznaka: inli

Prejšnje ime sklada

Probanka Biotech

Družba za upravljanje

KBM Infond d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Farmacija

Vstopni strošek

3,00% za vplačila do 4.000,00 EUR
2,50% za vplačila do 20.000,00 EUR
2,00% za vplačila do 40.000,00 EUR
1,50% za vplačila do 100.000,00 EUR
1,00% za vplačila do 200.000,00 EUR
0,50% za vplačila do 400.000,00 EUR
0,25% za vplačila nad 400.000,00 EUR

Kadar vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v podskladu oziroma podskladih krovnega sklada, se vstopni stroški vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Sklad ima tudi varčevalni načrti (časovni, padajoči in seštevalni), preberite prospekt!

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,25 %

Pretekli donosi

VEP: 27,11 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,30
Letos: -2,09
Eno leto: -5,98
Tri leta: -13,08
Pet let: + 58,33

Banka skrbnica in strošek bank

NLB d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Vzajemni sklad je namenski delniški vzajemni sklad, ki je panožno omejen in nalaga sredstva v delnice družb: • proizvajalcev, distributerjev in prodajalcev zdravil, medicinske opreme in pripomočkov, • s področja biotehnologije in bio-znanosti ter • zdravstvenih storitev. Vzajemni sklad bo skupaj najmanj 75% svojih sredstev vlagal v delnice katerih osnovna dejavnost se uvršča v zdravstveno panogo oziroma v eno izmed panožnih skupin znotraj zdravstvene panoge in sicer: - najmanj 50 % svojih sredstev vlagal v delnice, s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov, - največ 10 % svojih sredstev vlagal v delnice v postopku prve prodaje, - največ 25% svojih sredstev nalagal v delnice investicijskih družb, s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov in - največ 10% svojih sredstev vlagal tudi v druge prenosljive delnice. Vzajemni sklad bo, poleg prej omenjenih naložb v delnice, največ 25% svojih sredstev nalagal tudi v tržne obveznice, bančne depozite in enote vzajemnih skladov, pri čemer bo: - največ 10% svojih sredstev vlagal v obveznice s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov - največ 25% svojih sredstev vlagal v bančne depozite pri kreditnih institucijah s sedežem v Republiki Sloveniji in pri kreditnih institucijah s sedežem v državi članici ter prvovrstnih tujih bankah in - največ 25% svojih sredstev vlagal v enote vzajemnih skladov. Vzajemni sklad bo imel največ 20% sredstev v dodatnih likvidnih sredstvih. Vzajemni sklad bo najmanj 75% svojih sredstev nalagal v vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranih trgih izven Republike Slovenije in so iz seznama organiziranih trgov. V primeru, da so izpolnjeni vsi pogoji skladno z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi, bo vzajemni sklad svoja sredstva nalagal v vrednostne papirje, s katerimi se trguje na naslednjih organiziranih trgih: - organiziranih trgih katerih organizatorji so vsakokratni polnopravni člani svetovnega združenja borz (World Federation of Exchanges – WFE oz. FIBV); sprotno veljavni seznam polnopravnih članov WFE (FIBV) je dostopen na spletnem naslovu http://www.fibv.com/WFE/ home.asp?action=document&menu=54; in - trgih institucionalnih vlagateljev na območju držav članic EEA European Economic Area (države članice EU, Islandija Liechtenstein in Norveška) ali iz katerih primerljivih držav članic OECD (Avstralija, Japonska, Kanada, Nova Zelandija, Švica, Združene države Amerike), na katerih se običajno trguje z vrednostnimi papirji, pri čemer so udeleženci oziroma nasprotne stranke v poslu finančne institucije, ki kot svojo storitev ponujajo odkup in prodajo vrednostnih papirjev in so predmet nadzora pristojnih nadzornih organov. Vzajemni sklad je portfeljski investitor, ki z naložbami upravlja aktivno. Vzajemni sklad se bo v okviru svoje poslovne politike zadolževal v skladu z pogoji in omejitvami v prospektu. Namen zadolževanja sklada bo doseganje večje donosnosti sklada in izkoriščanje ugodnih tržnih priložnosti. Čista vrednost sredstev in enote premoženja se obračunavajo v evrih.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno