Podsklad KD Prvi izbor

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
KD Prvi izbor
ISIN: SI0021400211
Skladi.com oznaka: kdpi

Družba za upravljanje

KD Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Sklad skladov
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

2,00% za vplačila do 1.999,99 EUR
1,75% od 2.000,00 do 3.999,99 EUR
1,50% od 4.000,00 do 12.499,99 EUR
1,25% od 12.500,00 do 29.999,99 EUR
1,00% od 30.000,00 do 39.999,99 EUR
0,75% od 40.000,00 do 99.999,99 EUR
0,50% od 100.000,00 do 199.999,99 EUR
0,00% od 200.000,00 EUR in več

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,85 %

Pretekli donosi

VEP: 8,81 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -1,25
Letos: -1,89
Eno leto: + 1,16
Tri leta: + 6,16
Pet let: + 54,83

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Naložbena politika vzajemnega sklada je opredeljena kot politika doseganja donosnosti z izbiro priznanih svetovnih upravljavcev delniških investicijskih skladov, ob upoštevanju varnosti in likvidnosti investiranih sredstev, ki jih zagotavlja razpršenost naložb. V skladu z naložbenimi cilji bodo naložbe KD Prvega izbora, vzajemnega sklada delniških skladov, v enote oziroma delnice drugih (ciljnih) investicijskih skladov predstavljale najmanj 90 % vrednosti sredstev vzajemnega sklada, medtem ko bodo naložbe v prenosljive vrednostne papirje (lastniške in dolžniške), katerih izdajatelji niso investicijski skladi, depozite pri kreditnih ustanovah in instrumente denarnega trga znašale največ 10 % vrednosti sredstev vzajemnega sklada. Delež naložb v enote oziroma delnice drugih (ciljnih) investicijskih skladov, katerih investicijska politika določa nalaganje pretežno v lastniške vrednostne papirje, bo v skladu z naložbenimi cilji znašal najmanj 70 % vrednosti vseh naložb v enote oziroma delnice ciljnih investicijskih skladov. Najmanj 60 % sredstev vzajemnega sklada bodo predstavljale naložbe v enote oziroma delnice tistih ciljnih investicijskih skladov, katerih poslovanje je usklajeno z določbami Direktive o investicijskih skladih iz 19. točke prvega odstavka 3. člena ZISDU-1.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno