Podsklad ALTA SENIOR

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA SENIOR
ISIN: SI0031401308
Skladi.com oznaka: knse

Prejšnje ime sklada

SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb

Družba za upravljanje

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Mešani
Regija / sektor: Obrobni trgi (Balkan,...)

Vstopni strošek

4,00%

Izstopni stroški

Prvih 6 mesecev od dneva vplačila 2%,
po 6 mesecih 0%

Upravljalska provizija

2,30 %

Pretekli donosi

VEP: 13,14 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,13
Letos: -3,11
Eno leto: + 0,44
Tri leta: -2,82
Pet let: + 43,96

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,12 %)

Naložbena politika

Alta Senior je sklad prilagodljive sestave naložb. Portfelj sklada je oblikovan iz lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev, instrumentov denarnega trga in bančnih depozitov. Razmerje med lastniškimi in dolžniškimi vrednostnimi papirji ni določeno in se lahko poljubno spreminja v odvisnosti od ekonomskih in drugih dejavnikov. Vzajemni sklad ima lahko naložbe v instrumente denarnega trga in v druge prenosljive vrednostne papirje v višini do 10% vrednosti sklada. Za ohranjanje likvidnosti ima vzajemni sklad lahko naložena sredsta v denarne in bančne depozite v višini do 20% vrednosti sredstev vzajemnega sklada. Naložbe vzajemnega sklada niso geografsko določene. Cilj sklada je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev sklada ob upoštevanju zakonskih omejitev, razpršenosti, likvidnosti in varnosti posameznih naložb sklada.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno