Podsklad ALTA GOODS

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA GOODS
ISIN: SI0021400807
Skladi.com oznaka: mpwa

Prejšnje ime sklada

ALTA WATER, MP-WATER.SI

Družba za upravljanje

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Javna poraba

Vstopni strošek

4,00%

Izstopni stroški

Prvih 6 mesecev od dneva vplačila 2%,
po 6 mesecih 0%

Upravljalska provizija

2,40 %

Pretekli donosi

VEP: 55,77 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,73
Letos: + 0,82
Eno leto: + 1,95
Tri leta: + 8,86
Pet let: + 55,82

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

ALTA GOODS je globalno usmerjen podsklad v smislu, da lahko neomejeno vlaga kamorkoli. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, katerih osnovna dejavnost oziroma ena poglavitnih dejavnosti je je proizvodnja, predelava, prodaja in distribucija hrane in pijače, tobačnih izdelkov ter izdelkov za gospodinjstvo in osebno nego. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno