Podsklad Triglav Severna Amerika

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Triglav Severna Amerika
ISIN: SI0021400104
Skladi.com oznaka: trts

Prejšnje ime sklada

Triglav Top Sektorji, Abanka Skladi ZDA

Družba za upravljanje

Triglav Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Sploni sektor

Vstopni strošek

3,00% pri vplačilu do 9.999,99 EUR
2,75% pri vplačilu do 29.999,99 EUR
2,50% pri vplačilu do 49.999,99 EUR
2,25% pri vplačilu do 69.999,99 EUR
2,00% pri vplačilu do 99.999,99 EUR
1,50% pri vplačilu do 199.999,99 EUR
0,50% pri vplačilu do 999.999,99 EUR
0,00% pri vplačilu od 1.000.000 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,50 %

Pretekli donosi

VEP: 6,97 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -1,50
Letos: -0,57
Eno leto: + 1,66
Tri leta: + 9,76
Pet let: + 73,46

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Delniški vzajemni sklad Triglav Top sektorji je delniški sklad. Njegove naložbe bodo sektorsko usmerjene pretežno v delnice podjetij in v enote premoženja oziroma delnice investicijskih skladov, ki kotirajo na enem od trgov vrednostnih papirjev v ZDA. Pri analizi in ocenjevanju posameznih sektorjev bo vzajemni sklad sledil klasifikaciji dejavnosti po GICS (Global Industry Classification Standard), navedeni v točki 1.2. A. prospekta vzajemnega sklada, pri čemer bo izbor sektorjev temeljil na relativni primerjavi sektorjev in izboru tistih, za katere bo upravljavec ocenil, da imajo v obdobju naslednjih 6 mesecev najvišjo pričakovano rast. Delež posameznega sektorja v celotnem portfelju ne bo presegal 50% vseh sredstev vzajemnega sklada. Naložbe v delnice ter v enote premoženja oziroma delnice drugih investicijskih skladov bodo skupaj predstavljale najmanj 85% vseh sredstev vzajemnega sklada. Preberite prospekt!

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno